Volám sa Pavel Stieranka, mám 55 rokov.

Veci prirodzené považujem za správne. Príroda nerobí nič, čo by bolo pre nás ľudí a život zlé. Je to naša druhá matka. Prírode a prirodzenosti patrí moja úcta a pokora.

Webovú lokalitu monarchia.sk využívam od roku 2019. Spočiatku na publikovanie svojich názorov a skúseností. O rok neskôr aj pre účely občianskeho združenia Monarchia.sk, ktorého som zakladateľom. Názov „monarchia“ volím preto, lebo monarchiu ako štátne zriadenie považujem za prirodzený mocenský systém. Republiky s demokraciami existujú v ľudských dejinách príliš krátko na to, aby mohli byť chápané ako prirodzený vývoj ľudskej spoločnosti, obzvlášť v prípade, keď existujú mnohé kritické hlasy od uznávaných osobností, poukazujúce na slabiny demokracie. Už starogrécky filozof Sokrates pred 2500 rokmi vyslovil kritické myšlienky voči uplatňovaniu moci prostredníctvom vlády ľudu. Demokracia nepochybne má svoje úskalia, vyvolávajúce otázniky. Avšak možno práve kombináciou demokratických princípov spolu s princípmi tradičnými, časom preverenými, by mohol vzniknúť taký mocenský systém, ktorý by bol pre ľudí tým najlepším možným. Ale nie toto je ústrednou témou občianskeho združenia Monarchia.sk, napriek názvu. Hlavným cieľom združenia je boj proti podvodom a klamstvám páchaných na ľuďoch, predovšetkým na tých najbezbrannejších – na deťoch. Mám v úmysle vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej cieľom bude hľadanie podpory pre myšlienku a samotná realizácia konkrétnych krokov k založeniu nadnárodnej inštitúcie s vedeckým zameraním.
Predovšetkým deti a mladí ľudia by mali vedieť, ako má vyzerať ideálna ľudská spoločnosť, ideálny svet, aby počas života vedeli, kam svoje úsilie majú smerovať.

Za konečný úspech myšlienky budem považovať chvíľu, keď do vyučovacích osnov žiakom a študentom v školách budú zaraďované tézy a zistenia dnes ešte neexistujúcej vedeckej inštitúcie. Ak budem mať šťastie byť pri zrode takej inštitúcie, vynasnažím sa, aby projekt plnil svoj hlavný účel. To jest poznaním meniť svet, aby bol lepším miestom pre život.

Je potrebné hľadať odpovede na mnohé otázky, týkajúce sa života a sociálneho správania ako takého.

Predovšetkým, či môže existovať ideálny štát. To jest štát:
Ak taký štát je dosiahnuteľný, bude potrebné odpovedať aj, za akých podmienok, či existuje miesto na zemi, na ktorom ľudia žijú blízko ideálneho stavu, resp. ktoré obdobie v dejinách sa najviac priblížilo ideálnemu stavu a pod..

Ďalšími otázkami sú:

A mnoho ďalších otázok, ktoré považujem za potrebné zodpovedať, aby sa utvoril obraz toho, aké je prirodzené správanie človeka, aké je prirodzené životné prostredie pre človeka a aké sú prirodzené potreby človeka od narodenia až po smrť.

Na základe takto vytvoreného obrazu prirodzenosti bude možné porovnávať, do akej miery dochádza k odklonu od prirodzeného správania vplyvom rôznych ideológií, náboženstiev, súčasného životného štýlu a prostredia. Na základe toho určiť, či ideológia, náboženstvo, predsudok, štýl života či prostredie až príliš nezasahuje do prirodzenosti a nespôsobuje tým zníženie kvality ľudského života, či priamo deštrukciu.