Monarchia.sk


je občianske združenie, ktoré podporuje a propaguje myšlienku vzniku novej vedeckej disciplíny zameranej na:

  • človeka, jeho sociálne a ekonomické správanie vo vzťahu k prirodzenosti;
  • zisťovanie, aké prostredie je pre človeka najviac prirodzené, ako by mala vyzerať ideálna ľudská spoločnosť s rozvinutou špecializáciou a deľbou práce, ako by malo vyzerať prirodzené organizovanie štátu a uplatňovanie moci v ňom;
  • porovnávanie, do akej miery dochádza k potláčaniu prirodzenosti pod vplyvom ideológií, náboženstiev, rôznych spoločenských predsudkov, súčasného životného štýlu a prostredia.- Napríklad: Ideológia marxizmu berie ľuďom ich prirodzené právo vlastniť majetok a živiť sa súkromným podnikaním. Výsledkom uplatňovania takej ideológie je deštrukcia.
Ideológia marxizmu je už viac-menej minulosťou. V súčasnosti už neovplyvňuje svet do takej miery ako pred niekoľkými desaťročiami. Dnes sme svedkami pribúdania nových, nezriedka aj staronových ideológií, z ktorých mnohé už na prvý pohľad sú v rozpore s prirodzeným sociálnym a ekonomickým správaním človeka. -


Združenie sa zasadzuje, aby vznikla medzinárodná vedecká inštitúcia v oblasti humánnych vied s uvedeným zameraním. Úlohou je hľadanie možností jej vzniku.